SOMERI members’ projects and blogs

Ongoing research projects and blogs of SOMERI members.

Research projects

LUOTSIVA
LUOTSIVA on Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittama tutkimushanke, jonka toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen journalistiikka-oppiaineen työryhmä yhdessä yhteistyösanomalehtien kanssa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Epp Lauk ja projektitutkijoina Margareta Salonen ja Niina Sormanen. Tutkimushankkeen päämääränä on vuorovaikutuksellisin keinoin rakentaa ja kasvattaa luottamusta toimitusten ja lehden yleisön välille, sekä etsiä keinoja yleisön sitouttamiseksi osaksi lehden lukijakuntaa. Tutkimushankkeen aineisto kerätään sanomalehtien itsensä ylläpitämiltä Facebook-sivuilta. Hankkeen aineistoa käytetään akateemisen tutkimuksen sekä sanomalehtien toimituksille kohdistettavien strategisten some-ohjeiden tekoon.

LUOTSIVA is a research and development project that collaborates with local and regional Finnish newspapers. The project is funded by Viestintäalan tutkimussäätiö. Principal Investigator of the project is Professor Epp Lauk and Margareta Salonen and Niina Sormanen are project researchers. The project aims at improving interaction between newsrooms and their audiences via the newspapers’ Facebook pages. LUOTSIVA is seeking for new ways of engaging the readers and strengthening their trust in the newspapers. This academic and developmental social media research project is carried out by Jyväskylä University’s journalism unit.

Smarter Social Media Analytics
Smarter Social Media Analytics on Tekesin rahoittama tutkimusprojekti, jossa yhdessä yrityskumppanien kanssa rakennamme fiksumpaa sosiaalisen median analytiikkaa – tavoitteena tutkia ja kehittää uusia menetelmiä trendien ja ilmiöiden tunnistamiseen laskennallisesti sosiaalisen median tekstimassoista. Hankkeen toteuttavat Kuluttajatutkimuskeskus KTK ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT ja sen vastuullisena johtajana toimii apulaisprofessori Mikko Jauho, järjestelypäällikkönä tutkija Salla-Maaria Laaksonen.

Smarter Social Media Analytics is a project funded by Tekes that develops methods to identify trends and phenomena in large social media datasets using so called weak signals. By cross-investigating social media discussion data and survey data sets validate algorithms to identify and explain emerging trends and individual phenomena from the online conversations. Principal Investigator of the project is Senior Researcher and Adjunct Professor Mikko Jauho, and Project Coordinator is PhD Researcher Salla-Maaria Laaksonen.

Rajapinta ry
Rajapinta ry on vuonna 2017 perustettu teknologian, yhteiskunnan ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohtaamispaikka. Yhdistys on Koneen Säätiön tukema ja sen hallituksen puheenjohtajana toimii tutkija Matti Nelimarkka. Muita hallituksen jäseniä ovat Tuukka Lehtiniemi, Jesse Haapoja, Marjoriikka Ylisiurua, Salla-Maaria Laaksonen ja Tuukka Ylä-Anttila. Yhdistyksen tavoitteena on edistää yhteiskuntatieteellistä teknologian tutkimusta sekä digitaalisten ja laskennallisten menetelmien käyttöä yhteiskuntatieteissä. Rajapinta-blogissa tutkijat kirjoittavat digitaalisen tutkimisesta.

Rajapinta is a scientific association (founded 2017) that advocates the social scientific study of ICT and ICT applications to social research in Finland. The association is supported by Kone Foundation. Chair of Rajapinta’s Executive Committee is researcher Matti Nelimarkka. In the Rajapinta blog researchers blog about their current projects and issues in digital social sciences, as well as more general themes related to the digitalization of society.

Citizen Mindscapes
Kansakunnan mielenliikkeet – Citizen Mindscapes – on Suomen Akatemia rahoittama tutkimuskonsortio, joka tutkii sosiaalisen median keskustelukulttuuria, kehittää tilastollisia ja kieliteknologisia menetelmiä sekä visuaalisia työkaluja, ja tekee kysymyksiä, kuten minkälaisia vuorovaikutuksen lajeja aineistosta löytyy, miten kiihkeät keskustelut muuntuvat poliittisiksi liikkeiksi, ja miten voitaisiin tunnistaa tunneaaltoja. Hanke tuo yhteen tutkijoita yhteiskuntatieteista, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä. Citizen Mindscapes -hankkeiden takana on monitieteinen ryhmä tutkijoita Suomen eri yliopistoista ja sen johtajana toimii professori Jussi Pakkasvirta (HY).

Citizen Mindscapes is a research consortium funded by Academy of Finland, which researches social media discussions, develops statistical and language technology methods and visual tools, as well as asks questions regarding the types of interaction found in the discussions, how heated discussions turn into political movements, and how could one recognize waves of emotion from the discussions. The consortium brings together researchers from social sciences, digital culture, welfare research, language technology, and social statistics. Professor Jussi Pakkasvirta from the University of Helsinki is Principal Investigator of the consortium.

DEEVA
DEEVA-hankkeessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia luoda datasta arvoa ja kehittää syvälliseen asiakaskokemuksen ymmärtämiseen perustuvia uusia, asiakasohjautuvia palvelutuotteita sekä arvon yhteisluontia tukevia menetelmiä. Hankkeessa etsitään vastausta tutkimuskysymykseen: millaisia datan, tunteiden ja kokemusten yhdistäviä arvonluonnin tapoja, ilmenemismuotoja ja konteksteja digitalisaatio mahdollistaa? Projektia rahoittaa Tekes (60%), tutkimusorganisaatiot (26%) ja yritykset (14%). Projektia toteuttaa monitieteellinen tutkimusryhmä, jonka jäsenistö koostuu kolmen eri yliopiston – Tampereen teknillisen yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun – tutkijoista. 

DEEVA project utilizes the opportunities of digitalization to create value from data and to develop new, customer driven service products and methods which support value co-creation and are based on deep understanding of customer experience. The research question is as follows: what kinds of means, modes and contexts combining data, emotions and experiences digitalization enables. The project is funded by Tekes (60%), research organisations (26%) and companies (14%). The project is executed by a multidisciplinary research consortium of three universities: Tampere University of Technology, Turku University of Applied Sciences and Tampere University of Applied Sciences in co-operation with six international universities.

Big Social Data for Social Matching in Professional Life
Tampereella tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää ns. sosiaalista massadataa, jolla tunnistaa uusia, toisiaan täydentäviä sosiaalisia siteitä työelämässä. Tutkimme ja kehitämme ns. ihmisten suosittelujärjestelmiä, jotka voisivat tarjota uusia yhteistyömahdollisuuksia ja siten vahvistaa monitieteisyyttä, rikastaa ideoiden ja ajattelutapojen ristiin pölyttymistä sekä lisätä sosiaalista serendipiteettiä. Hyödynnämme ja analysoimme laskennallisesti mm. Twitter- ja Facebook-aineistoja sekä julkaisutietokantoja kuten DBLP:tä. Tutkimusta tehdään Suomen Akatemia rahoittamassa COBWEB-hankkeessa sekä Tekesin rahoittamassa Big Match -hankkeessa. COBWEB on yhteistyöhanke Tampereen teknillisessä yliopistossa. Sen vastuullisina johtajina toimii professori Hannu Kärkkäinen, professori Tapio Elomaa ja apulaisprofessori Thomas Olsson. Big Match on kahden tamperelaisyliopiston toteuttama hanke ja sitä johtaa apulaisprofessori Thomas Olsson.

In Tampere we are studying possibilities for utilizing so called Big Social Data in order to identify new, complementary social ties in work life. We study and develop people recommender systems that could offer new collaboration opportunities, thus strenghthening interdisciplinarity, enriching cross-pollination of ideas and ways of thinking, and increasing social serendipity. We’re utilizing and computationally analyzing Twitter and Facebook data sets and bibliographical data sets, such as DBLP. The research is carried out in Academy of Finland project COBWEB and Tekes-funded project Big Match. COBWEB is collaboration between several groups at Tampere University of Technology and Principal Investigators of the project are Professor Hannu Kärkkäinen, Professor Tapio Elomaa and Adjunct Professor Thomas Olsson. Big Match is executed by two Universities in Tampere and its Principal Investigator is Adjunct Professor Thomas Olsson. 

Hybrid Terrorizing: Developing a New Model for the Study of Global Media Events of Terrorist Violence (HYTE)
HYTE research consortium develops innovative research model for the theoretical, methodological and empirical study of global hybrid media events of terrorist violence. The multidisciplinary research is funded by Academy of Finland and it brings together media and communication studies, computational social sciences and international politics and security studies into a fruitful scholarly dialogue with each other. The consortium combines quantitative and qualitative research methods to analyse different types of media data, interviews and fieldwork material. HYTE establishes an international research network that produces new knowledge on hybrid terrorizing and creates a new platform for dialogue between academics, experts and policy makers. Research director for the research consortium is Katja Valaskivi, Research manager Sanna Kivimäki and Financial secretary Tiina Neuvonen.

Mediakohu
Mediakohu-hankkeessa tutkitaan julkisuudessa kuohuntaa ja moraalikeskustelua herättäviä tapahtumia. Hankkeessa selvitetään, kuinka tiedotusvälineet, somealustat ja näillä alustoilla tapahtuva keskustelu osallistuvat mediakohuihin ja (dis)informaation leviämiseen. Tutkimuksella pyritään myös vaikuttamaan kohujen dynamiikkaan analyyttisin ja kärjistyksiä kyseenalaistavin keinoin. Projektin vastuullisena johtajana toimii yliopistotutkija Urpo Kovala.

The project looks into media events arousing moral debates. It analyses the ways in which the media, social media platforms, and the discussions taking place there contribute to “media fusses” and the dissemination  of (dis)information. The project also aims at having an influence of the logic of the debates in question using analytical methods that avoid and question aggravation. Principal Investigator of the project is Senior researcher Urpo Kovala.

 

Blogs & other online publications

Harto Pöngän Lehmätkin lentäis -blogi
Lehmätkin lentäis -blogia kirjoittaa yrittäjä, tietokirjailija, oppimisen ja sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä. Harto on toiminut alan yrittäjänä noin 16 vuotta ja kouluttajana noin 9 vuotta. Blogissa kirjoitetaan muun muassa sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä opetuksessa sekä organisaatioissa.

The author of “Lehmätkin lentäis” blog is a long-term entrepreneur and social media and education specialist. He blogs about social media and its use in organizations and education among other things.

Johtaja on Media! -blogi
Jukka Saksin Johtaja on Media! -blogissa nostetaan esille sosiaalisen median merkitystä ja roolia johtajuuden näkökulmasta. Konsepti avaa mediallistumisen tärkeimmät vaikutukset johtajuuteen, maineeseen, kasvuun ja luottamukseen.

Grapevine-blogi
Grapevine on sosiaalisen median toimisto, joka on matkansa varrella kasvanut kokonaisvaltaiseksi digitaalisen markkinoinnin ammattilaiseksi. Toimisto tekee muun muassa pitkäjänteistä sisältömarkkinointia, kampanjarutistuksia, verkkosivuratkaisuja sekä koulutusta ja konsultointia. Blogissa paneudutaan erilaisiin sosiaalisen median ilmiöihin.

Grapevine is a social media consultant company, which does all kinds of digital marketing communication activities. In their blog they discuss different social media phenomenons and tips.

Career practitioners’ conceptions of social media and competency for social media in career services. Dissertation of Jaana Kettunen.

Janne Matikainen -blogi
Janne Matikainen on akateeminen moniottelija: tohtorin tutkinto sosiaalipsykologiasta, työpaikka Helsingin yliopistossa viestinnän oppiaineessa ja dosentuuri Tampereen yliopistossa Median, viestinnän ja teatterin yksikössä. Blogissa kirjoitetaan maailman menosta verkkomaailman kulmasta.

Janne Matikainen is an academic multitalent: he has a doctoral degree from social psychology, works in the University of Helsinki in the field of communication and has a docentship in the Media, communication and theatre -department in the University of Tampere. In the blog Matikainen writes about the phenomenona of the networked world.

PING Helsinki – vaikuttajamarkkinoinnin tapahtumat ja artikkelisarja
PING Helsinki on vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys, joka mahdollistaa kohtaamisia ja luo ilmiöitä muuttuvassa mediakentässä. Yritys luo Suomen johtavan asiantuntijaverkoston kanssa uutta tapaa viestiä ihmiselle. Asiakkailleen PING Helsinki tekee tuloksellista markkinointia tuoden vaikuttajamarkkinoinnin osaksi markkinointistrategiaa ja yrityksen liiketoimintaa.

PING Helsinki järjestää kuukausittain vaikuttajat ja bisneksen tekijät yhteen tuovan PING studio -tapahtuman, jossa syvennytään aiheeseen teemakohtaisen Keynote-puheenvuoron johdattelemana, opitaan onnistuneista sisältö- ja vaikuttajamarkkinoinnin caseista ja haastatellaan sisällöntuottajia. PING Helsinki on myös Pohjois-Euroopan merkittävimmän vaikuttajamarkkinoinnin tapahtuman PING Festivalin järjestäjä.

Viikottain päivittyvä PING Helsingin artikkelisarja paneutuu vaikuttajamarkkinoinnin caseihin, antaa asiantuntijoiden vinkkejä aiheeseen ja avaa somen ja vaikuttajamarkkinoinnin trendejä.

PING Helsinki – influencer marketing events and an article series
PING Helsinki is an influencer marketing expert company that enables encounters and creates phenomenons in a changing media landscape. With it’s leading network of influencer marketing and media experts PING Helsinki creates results by taking influencer marketing as a part of the marketing strategy and business.

Ping Helsinki’s Studios bring together digital influencers and people who work with marketing on a monthly basis to learn about current themese. The company is also the organizer of PING Festival, the largest influencer marketing event in the Northern Europe.

PING Helsinki’s article series is updated weekly and it offers a window into the world of succesful influence marketing cases, gives tips from experts of the field and opens up social media and influence marketing trends.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s